اساسنامه برج مسکونی بهارستان سپاد

باسمه تعالی

اساسنامه برج مسکونی بهارستان سپاد بر اساس قانون تملک آپارتمان ها تهیه شده است و به تصویب مجمع عمومی مالکین برج بهارستان رسیده است. برای تاکید بیشتر و اصالت اساسنامه، امضای تک تک مالکین حاضر در مجمع عمومی در ذیل اوراق اساسنامه اخذ شده است. با توجه به اینکه در امضاهای اخذ شده در ذیل اساسنامه شماره تلفن مالکین درج شده است، متن اساسنامه در سایت درج شده است و نسخه امضا شده در دفتر مدیریت برج قرار داده شده است.

هر گونه اقدامی در این برج بایستی بر اساس اساسنامه باشد.

آدرس: میدان سپاد، بهارستان 5، برج بهارستان

وب سایت: www.baharestantower.ir

شرحی بر اساسنامه برج بهارستان سپاد

یکی از الزامات زندگی امروز در شهرها به ویژه کلان شهرها, زندگی آپارتمان نشینی است. از جمله مشکلات آپارتمان نشینی بحث اداره ی آن می باشد. از آنجا که هر اجتماعی نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در مجتمع های ساختمانی نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد. که در این خصوص قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن, ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده است و قانون گذار مستند به قانون تملک آپارتمان ها, کلیه مجتمع های مسکونی, اداری, تجاری و شرکت ها که فاقد شهرداری هستند را ملزم به رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر آن نموده است.

این ضوابط و مقررات در همه مجموعه ها تحت عنوان اساسنامه جمع بندی و مبنای عمل قرار می گیرد. هر چند بر اساس ماده 15 قانون تملک آپارتمان ها ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. اما از آنجایی که در بخشی از ارتباطات مجموعه ها با مبادی زیربط قانونی برخی الزمات قانونی ضروری است، عمل به آن الزامات و حرکت در مسیر قانون جز از طریق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی آن مجموعه رسیده باشد امکان پذیر نمی باشد.

فصل اول: کلیات

1- نام مجتمع: نام این مجتمع، برج مسکونی بهارستان است که در این اساسنامه به اختصار “برج” نامیده می شود. برج دارای 14 طبقه که 12 طبقه آن مسکونی و 2 طبقه پارکینگ و انباری و تاسیسات است و فعالیت آن غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد.

2- حوزه عملیات: حوزه عملیات برج محدوده ی بنای برج و کلیه مشاعات و تاسیسات اعم از قسمت های اختصاصی و مشترک منطبق با حقوق مالکین و طبق قانون تملک آپارتمان ها بوده و تابع مقررات جاری کشور است.

3- نشانی: برج واقع در مشهد , منطقه گردشگری سپاد, بلوار بهارستان, بهارستان 5, نبش چهارراه اول می باشد.

4- مدت فعالیت: مدت فعالیت برج نامحدود است.

5- کلیه مالکین و ساکنین برج ملزم به رعایت اساسنامه و آیین نامه اجرایی آن می باشند.

فصل دوم: چشم انداز و هدف

6- هدف برج ایجاد محیط مناسب زندگی و ارتقاء حسن تفاهم, دوستی, برابری و برادری بین کلیه مالکین و ساکنین آن و انجام امور رفاهی و خدماتی, سرپرستی, نظارت, اداره و نگهداری مجمتع مربوط به کل مشاعات ( طبق پایانکار صادره و صورت مجلس تفکیکی) واحدها مطابق با قانون تملک آپارتمان ها, آیین نامه اجرایی, اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر آن به بهترین وجه و کمترین هزینه می باشد.

فصل سوم: ارکان برج

7- ارکان برج عبارتند از:

الف) مجامع عمومی           ب)هیئت مدیره            ج) بازرس یا بازرسان             د)مدیر برج

الف) مجموع عمومی و فوق العاده:

8- مجمع عمومی سالیانه از گردهمایی مالکین آپارتمان ها و یا وکلای آنها و حسب مورد کلیه ساکنین برج تشکیل می گردد.

تبصره 1) درصورتی که یک آپارتمان دارای چند مالک باشد, فقط یک نفر که ترجیحا سهم بیشتری دارد با موافقت کتبی شرکا از طرف سایر مالکین شرکت خواهد کرد.

تبصره 2) در صورتی که یک نفر بیشتر از یک واحد داشته باشد نسبت به تعداد واحدهای خود حق رای خواهد داشت.

تبصره 3) مالک یا نماینده قانونی او وقتی در مجامع عمومی دارای حق رای خواهد بود که سهم هزینه های مشترک خود را که تعیین شده است, تماما پرداخته باشد.

تبصره 4) در صورتی که مالک واحد مسکونی شخص حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوطه به شخصیت های حقوقی معرفی خواهد شد.

تبصره 5) هیئت مدیره در مواردی که تصمیمات متوجه خاص ساکنین گردد مراتب را به نحوی با حضور کلیه ساکنین تصمیم گیری خواهد نمود.

9- در مواقعی که هیئت مدیره برج یا بازرس و یا بیست درصد از مالکین لازم بدانند مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل می شود و هیئت مدیره موظف به دعوت از مالکین خواهد شد. نحوه دعوت و حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده عینا مانند مجمع عادی می باشد.

10- تصمیمات و مصوبات مجموع عمومی و فوق العاده با اکثریت آراء مالکین معتبر خواهد بود.

تبصره 1) جلسات مجمع عمومی با حضور مالکین یا نمایندگان قانونی آنان به تعداد بیش از نصف مساحت اختصاصی کل اعضا رسمیت خواهد یافت. در صورتی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب فوق نرسد برای بار دوم به فاصله 15 روز دعوت مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم حصول اکثریت جلسه برای 15 روز بعد تمدید می گردد و تصمیمات جلسه و مصوبات آن با اکثریت عده ی حاضر معتبر می باشد.

تبصره 2) مجمع عمومی پس از تشکیل, ابتدا از بین اعضای حاضر یک نفر رئیس, یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین حاضرین در جلسه انتخاب خواهد کرد و اداره جلسه با رئیس خواهد بود.

تبصره 3) فهرست اسامی حاضرین در جلسه تهیه و به امضاء شرکت کنندگان خواهد رسید و در پایان جلسه به وسیله رئیس  و منشی و ناظران تایید می گردد.

تبصره 4) از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه تنظیم و به وسیله رئیس جلسه و منشی و ناظران منتخب همان جلسه امضا و به هیئت مدیره ابلاغ خواهد گردید.

تبصره 5) تصمیمات مجمع ظرف 10 روز از تاریخ دریافت از مسئولین جلسه به کلیه مالکین و ساکنین اعم از شرکت کنندگان در مجمع و غائبین و حسب مورد مراجع ذیصلاح از طرف هیئت مدیره اعلام می گردد.

تبصره 7) مصوبات مجمع عمومی برای کلیه مالکین اعم از حاضر, غایب, مخالف, ممتنع موثر و لازم الاتباع است.

11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتند از:

 • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره, خزانه دار و بازرس اصلی و علی البدل از بین مالکین.
 • تصویب اساسنامه برج
 • رسیدگی و نظارت بر عملکرد هیئت مدیره.
 • تصویب گزارش هیات مدیره، تصویب گزارش مالی
 • تصمیم در مورد اندوخته مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیرات مربوط به مشاعات.
 • تفویض اختیار به هیئت مدیره برای انعقاد قراردادهای مربوط به برج بر حسب مورد.
 • بررسی حساب سالیانه برج شامل دریافت ها و پرداخت ها و تصویب ترازنامه.
 • اتخاذ تصمیم تصمیم در مورد میزان اندوخته و ذخیره ها جهت نوسازی و سرمایه گذاری ها در برج و کمبود اعتبارات.

تبصره)کلیه تصمیمات مجامع عمومی مالکین باید در صورتجلسه نوشته شده و در دفتر مدیریت تحت نظر هیئت مدیره به عنوان اسناد مجمع نگهداری شود.

ب) هیئت مدیره:

12- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی مالکین آمادگی خود را اعلام می دارند. مستاجرین و نمایندگان قانونی مالکین نمی توانند کاندیدای هیئت مدیره, خزانه دار و بازرس گردند.

تبصره 1) تعداد اعضای هیئت مدیره 7 نفر خواهند بود که دو نفر از آنان علی البدل هستند و به مدت دوسال انتخاب می گردند.

تبصره 2) درصورت استعفاء, فوت, ممنوعیت قانونی و غیبت بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب هریک از اعضاء هیئت مدیره یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ تعداد آراء کسب کرده در انتخابات جانشین وی خواد بود. و در صورت امکان تشکیل جلسات با  اکثریت اعضا فراهم نگردد و اختلالی در تشکیل آن به وجود آید بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده به دعوت سایر اعضا هیئت مدیره تشکیل و نسبت به انتخاب اعضا هیئت مدیره جدید اقدام خواهد شد.

13- هیئت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس, نائب رئیس, خزانه دار و دبیر هیئت مدیره اقدام خواهد کرد.

تبصره 1) اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب وی با نائب رئیس خواهد بود.

تبصره 2) اعضای علی البدل می توانند برای مشورت و بیان نقطه نظرات بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

تبصره 3) هیئت مدیره باید حداقل هر ماه یک جلسه عادی تشکیل دهد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده به دعوت رئیس یا نائب رئیس تشکیل گردد. بازرس می تواند درخواست جلسه هیات مدیره نماید.

تبصره 4) مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره طی صورتجلسه در دفتر مصوبات تنظیم و به امضا حاضرین خواهد رسید.

تبصره 5) مسئولیت امور مالی و تنظیم گزارش مالی سالیانه به عهده خزانه دار است که پس از تایید بازرس به هیئت مدیره تسلیم خواهد گردید.

14- هیئت مدیره مکلف است دوماه قبل از اتمام دوره قانونی دوساله, مجمع عمومی را جهت گزارش سالیانه و انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره دعوت و نسبت به تشکیل مجموع عمومی اقدام نماید.

تبصره 1) پس از انتخاب هیئت مدیره جدید هیئت مدیره قبلی موظف است حداکثر ظرف 10 روز تا مهلت اتمام دوره قبلی کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و تجهیزات و لوازم محل کار را با تنظیم صورت جلسه با هیئت مدیره جدید تحویل و تحول نماید.

تبصره 2) در صورت اتمام دوره قانونی و عدم تشکیل مجمع عمومی به دلایل قانونی, تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضا هیئت مدیره, هیئت مدیره قبلی مسئولیت اداره امور را بر عهده خواهد داشت.

15- رسمیت جلسات هیئت مدیره موکول به حضور حداقل سه نفر از اعضاء اصلی خواهد بود و تصمیمات و مصوبات آنان حداقل با سه رای موافق از پنج رای اعضای اصلی خواهد بود.

تبصره 1) اعضا هیئت مدیره باید شخصا شرکت نمایند و هیچگونه وکالت و نمایندگی و قائم مقامی جهت شرکت در جلسات نافذ نخواهد بود.

16- خدمات هیئت مدیره, خزانه دار, و بازرس افتخاری خواهد بود و در صورت تصویب مجمع عمومی در مدت همکاری مشروط به حضور دائم در جلسات پاداش منظور خواهد شد.

 وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

وظایف

 • اجرای مندرجات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و فوق العاده
 • تعیین و معرفی مدیر برج و ابلاغ وظایف و اختیارات آن و نظارت بر حسن اجرا.
 • رسیدگی به امور مالی و خزانه داری برج, تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه جهت ارائه به مجمع عمومی
 • حفظ و حراست و نگهداری مطلوب اموال برج و وصول هزینه ها, عوارض, پرداخت مالیات ها و بیمه ساختمانی بر اساس سهم هریک از مالکان.
 • بیمه مجموعه برج و تاسیسات و متعلقات آنها در مقابل حوادث نزد یکی از شرکت های بیمه و مراقبت در حفظ آن.
 • تنظیم برنامه کار و بودجه سال آینده جهت تصویب در مجمع عمومی.
 • تهیه گزارش برای ارائه در مجمع
 • نگهداری کلیه حساب ها, هزینه ها, و دخل و خرج برج در دفاتر مالی بر اساس اصول پیشرفته حسابداری.
 • تشکیل پرونده های مورد نیاز برای مجموعه برج, مستخدمین, تاسیسات و مشاعات آن.
 • حفظ و نگهداری مطلوب مشاعات و اموال مجموعه و نظارت بر حسن اداره امور آنها و صرف درآمدها به هدف حفظ سرمایه و ارتقاء سطح خدمات رسانی به مالکین و ساکنین برج.
 • نظارت بر عملکرد کلیه مستخدمین از طریق نظارت بر عملکرد مدیر برج.
 • دفاع از حقوق مالکین برج در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه نهادهای دولتی طرف دعوی.

اختیارات

 • استخدام مدیر و مستخدمین برج و حسب مورد اخراج آنان.
 • جلوگیری از هرگونه اقدامی که برای حفظ زیبایی, بهداشت, آرامش و آسایش ساکنین مجتمع مضر باشد و دعوت ساکنین به همکاری.
 • پرداخت کلیه هزینه ها, حقوق, بیمه و مالیات کارکنان و مستخدمین و خدمات از محل درآمدهای برج.
 • اقامه دعوی حقوقی و جزایی و شکایت مربوط به برج در مراجع اداری, قضایی و انتخاب وکیل جهت پیگیری موارد ذکر شده.
 • رسیدگی و تعیین هزینه عمومی مشترکات و تعیین سهم واحدهای مسکونی و نحوه پرداخت و ابلاغ آن.
 • پیشنهاد هزینه ی بالغ بر پانصد میلیون ریال که در بودجه سالیانه پیش بینی نشده به مجمع عمومی جهت تصویب
 • تصویب تنخواه در اختیار مدیر جهت امور جاری اداره مجموعه.
 • تعیین حقوق و تکالیف مدیر و مستخدمین و تصمیم گیری در مورد خاتمه دادن به خدمت آنان.
 • افتتاح یک یا چند حساب جهت دخل و خرج ترازنامه مالی برج.

تبصره 1) هیئت مدیره وظایف خود را از طریق انتصاب یک مدیر انجام می دهد.

تبصره 2) در صورت وقوع حادثه رئیس هیئت مدیره یا مدیر برج به نمایندگی از مالکین برج خسارت وارده را از شرکت طرف قرار داد بیمه مطالبه و پس از دریافت در حساب بانکی برج واریز و منحصرا به صرف تعمیر قسمت های آسیب دیده می رساند.

تبصره 3) آن قسمت از تعهدات هیئت مدیره که خارج از حدود اختیارات مندرج در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و این اساسنامه و یا همچنین مغایر با تصمیمات مجامع عمومی و فوق العاده باشد در تعهد شخصی هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره 4) هیچ یک از اعضاء بازرس و خزانه دار نمی توانند همزمان, مدیر مجموعه بوده و یا عهده دار وظایف اجرایی گردند یا مسئولیت خرید داشته باشند.

ج) خزانه دار:

17- خزانه دار یکی از اعضا هیئت مدیره می باشد که از طرف هیئت مدیره انتخاب می شود. خزانه دار موظف است دارای دفتر ثبت درآمد و هزینه بوده که آن را با پیوست قبوض و اسناد مالی مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه نماید.

د) بازرس یا بازرسان:

18- مجمع عمومی یک نفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را هم به عنوان بازرس علی البدل با رای کتبی برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

19- وظایف بازرس عبارت است از:

نظارت بر نحوه کار و فعالیت هیئت مدیره, مدیر, امور مالی و خزانه دار و انعکاس کتبی موارد مغایر با اساسنامه و آیین نامه اجرایی آن به رئیس هیئت مدیره.

بررسی صورت دارایی و صورت حساب ها و اسناد و عملکرد هیئت مدیره به طور متناوب.

بررسی بیلان و ترازنامه سالیانه و تحویل آن دو هفته قبل از تشکیل مجمع به رئیس هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی.

تبصره 1) بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

تبصره 2) انتخاب مجدد بازرس حداکثر برای یک دوره بعد و جمعا دو دوره متوالی بلامانع است.

تبصره 3) بازرسان (اصلی و علی البدل) به عنوان ناظر بر اعمال تمامی اعضا هیئت مدیره و مدیر می باشند و هر زمان که تشخیص دهند که نامبردگان بر خلاف قانون و اساسنامه و مصالح ساکنین و مالکین می باشند مکلفند موارد خلاف را به رئیس هیئت مدیره گزارش و در صورتی که هیئت مدیره به این گزارش در مدت 15 روز ترتیب اثر ندهد می توانند با ذکر علت, اقدام به مجمع عمومی فوق العاده نمایند و جرائم آنها را نیز از طریق مراجع صالحه پیگیری نمایند.

ج) مدیر:

20- هیئت مدیره به منظور تحقق وظایف و اختیارات خود و اجرای آنها فردی را به عنوان مدیر انتخاب و به مدیریت برج منصوب می کند.

تبصره 1) انتخاب مدیر برج در اولویت اول از مالکین ساکن و یا افراد موجه و دارای تجربه مدیریت خارج از برج برای مدت یک سال با تعیین حقوق و تکالیف انجام شده و انتخاب مجدد برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره 2) انتخاب یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیر با حفظ سمت بلامانع است.

21- وظایف مدیر به عنوان رئیس اجرایی عبارت است از:

الف: اجرای مصوبات هیئت مدیره

ب: اداره امور اجرائیات برج از طریق

 • ابلاع مصوبات هیئت مدیره به ساکنین و مالکین و پیگیری آن تا حصول نتیجه.
 • انتخاب مستخدمین مورد نیاز و کسب موافقت هیئت مدیره نسبت به کارگیری آنان و هدایت و نظارت بر کار آنان با اخذ تعهدات و تضمین های مورد نیاز نسبت به حسن انجام کار.
 • بازدید مستمر از تاسیسات, مشاعات و طبقات و نظارت بر اداره امور آنها و حسن اجرای قراردادهای بهره برداری و نگهداری از آنها و گزارش تخلفات.
 • پیش بینی قطعات یدکی و دیگر تجهیزات مورد نیاز اداره برج و گزارش آن به هیئت مدیره.
 • نظارت مستمر و مراقبت کافی در نگهداری فضای سبز, ورودی ها, گلدان ها, فضای پارکینگ ها و دوربین های مدار بسته و ارتقاء کیفیت آنها به ترتیبی که همواره طراوت و شادابی آنها و محوطه حفظ شود.
 • نظارت بر امور نظافت مستمر و مطلوب و جمع آوری مواد زائد در برج.
 • نظارت مستمر در بهره برداری از آسانسورها و شرکت های نگهداری کننده به منظور پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی و ارتقاء سطح بهره وری.
 • نظارت بر حسن انجام امور تاسیساتی, اداری, خدماتی و اموال برج.
 • مشاهده مستمر و روزانه فیلم های ضبط شده دوربین های مدار بسته منصوب و بررسی آنها و گزارش موارد مشکوک به هیئت مدیره.
 • پیگیری وصول حق شارژ ماهیانه مالکین و ساکنین برج.

ج: امضاء اوراق عادی و انجام امور داخلی و اداری و مکاتبه لازم با ادارات و ارگانها و دیگر مراجع ذیربط در موارد تفویض شده از طرف هیئت مدیره.

د: اقامه دعوی حقوقی و جزائی و شکایت مربوط به برج در مراجع ذیربط و انتخاب وکیل جهت پیگیری موارد ذکر شده با تصویب هیئت مدیره.

ه: بیمه کلیه برج و تاسیسات و متعلقات آنها در مقابل آتش سوزی, صاعقه, زلزله و حادثه نزد شرکت های بیمه و مراقبت در حفظ آنها و مطالبه و دریافت بیمه خسارت احتمالی وارد شده و هزینه کرد آن با تایید و نظارت هیئت مدیره.

و: اعمال سیاست های صرفه جویی در مصرف آب و برق و گاز و …مشاعات با حفظ کیفیت خدمات رسانی آنها.

22- به منظور کنترل بیشتر و با هدف تحقق اهداف مذکور در ماده 7 اساسنامه هر مالکی که قصد واگذاری واحد مسکونی خود را به هر نحو به دیگری دارد مراتب را با هماهنگی مدیریت و با تنظیم مبایعه نامه در محل مدیریت با رعایت موارد ذیل اقدام نماید {این بند در صورت تصویب در هیات مدیره، قابلیت تغییر خواهد داشت و ممکن است هیات مدیره رویه دیگری را مصوب نماید}.

 • تسویه حساب هزینه شارژ ماهیانه تا زمان انتقال
 • اخذ مبلغ 3 درصد از حق الاجاره یک ماه بابت جبران هزینه استهلاک تاسیسات.
 • اخذ مبلغ 5 درصد از حق الاجاره یک ماه بابت حق استفاده از آسانسور جهت حمل اثاثیه.
 • اخذ مبلغ 30 درصد از حق الاجاره یک ماه بابت حق التحریر قرار داد و مبایعه نامه اجاره آپارتمان.
 • دریافت هزینه شارژ سه ماهه اول به صورت نقد از مستاجر و تا پایان یک سال طی چک در ابتدای هر سه ماه.
 • اخذ تعهد و تایید منشور سکونت در بج توسط مالک / مستاجر.

تبصره 1) کلیه مالکین واگذاری واحد خود را به صورت رهن و اجاره صرفا از طریق مدیریت اقدام خواهند نمود.

تبصره 2) تنظیم و انعقاد قرارداد های بین مالکین و مستاجرین بر مبنای قوانین مالک و مستاجر و روشهای مرسوم در دفاتر املاک صورت می گیرد.

23- به منظور حفظ و صیانت از حقوق مالکین و اعمال سیاست های منطبق بر اساسنامه و مصالح مالکین و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی هر گونه انتقال مالکیت به دیگری صرفا از طریق مدیریت هماهنگ و اقدام خواهد شد و هیچ کدام از بنگاه های املاک حق ورود به موضوعات مربوط به برج را نخواهند داشت.

24- مدیریت صرفا در چارچوب اساسنامه برای برج ایجاد تعهد می نماید و در صورتی که خارج از وظایف و اختیارات خود و مصوبات هیئت مدیره در قبال اشخاص حقیقی یا حقوقی برای برج تعهداتی ایجاد نماید, تعهد شخصی وی محسوب می گردد و هیئت مدیره هیچگونه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت.

فصل چهارم: مقررات مالی

25- ابتدای سال مالی برج اول فروردین و انتهای آن آخر اسفندماه خواهد بود.

26- کلیه وجوه برج مسکونی اعم از سرمایه احتمالی اولیه, کمک های مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی, حق شارژ ماهیانه, ودیعه گذاری شارژ و درآمد های حاصل دیگر از جمله حق التحریر در یک یا دو حساب افتتاح و حساب ها در دفاتر منظم مالی ثبت و نگهداری می شود. حق برداشت از حساب فوق با دو امضای مجاز از سه امضا معرفی شده به بانک خواهد بود.

تبصره: یکی از حساب های برج در قالب سپرده گذاری بانکی افتتاح می گردد تا از مزایای آن استفاده گردد. هر گونه نقل و انتقال سپرده بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیر برج و   خزانه دار  متفقا باید انجام پذیرد.

27- هزینه های غیر جاری در مشاعات با پیشنهاد مدیر و تصویب هیئت مدیره و در چارچوب اختیارات قابل انجام است.

28- هیئت مدیره باید روشی را در مصرف اعتبارات اتخاذ نماید تا حداقل هر ساله 10 درصد از درآمدهای سالیانه به عنوان اندوخته جهت هزینه تعمیرات اساسی تجهیزات و دستگاه های فنی و استهلاک کلی بنا و تاسیسات عمومی صرفه جویی نموده تا با تصویب هیئت مدیره مورد استفاده قرار گیرد. این بخش از درآمدها به حساب سپرده منتقل خواهد شد.

29- کلیه اموال غیر مصرفی و سرمایه ای و منقول توسط مدیر صورت برداری و برچسب اموال خواهد خورد, فهرست این اموال بایستی در دفتر مدیریت و در پرونده امور مالی نگهداری و حفظ گردد.

30- مبلغ تا سقف پنجاه میلیون ریال وجه نقد به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر خواهد بود که توسط کارپرداز با تنظیم سند قابل هزینه می باشد. کار پرداز از بین کارکنان در اختیار مدیر, تعیین و زیر نظر ایشان انجام وظیفه می نماید.

31- نصب هر گونه تابلو, تجهیزات ایمنی, حفاظتی و تزیینی در مشاعات با پیشنهادات واصله از طریق مدیر و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می باشد.

32- دستور پرداخت تعهدات برج به امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر برج و خزانه دار مستند به مصوبات هیئت مدیره و بودجه برج معتبر است.

33- کلیه واحدها اعم از این که ساکن شده باشند یا تخلیه باشد ملزم به پرداخت هزینه نگهداری ماهیانه در قالب شارژ ماهیانه می باشند. هزینه های برج توسط هیات مدیره تعیین و توسط مدیر برج اجرا گردد.

تبصره) واحدهایی که به دلایل مختلف مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد و بلا استفاده باشد، صرفا هزینه های ثابت را پرداخته و از پرداخت هزینه های مستمر معاف خواهند بود.

34- هیئت مدیره مکلف است تمامی ساختمان برج را اعم از آپارتمان ها, پارکینگ ها, انباری ها و قسمت های مشاع و سایر تاسیسات مربوط را در مقابل حوادث, خطر زلزله, آتش سوزی, انفجار و صاعقه بیمه نماید. این بیمه شامل لوازم منزل مالکین نمی باشد.

35- شارژ ماهیانه, از طرف مالکین و ساکنین هر ماه حداکثر تا دهم همان ماه به حساب برج واریز و فیش آن به مدیریت یا حسابدار تسلیم و رسید دریافت خواهد گردید.

تبصره) مالکین و ساکنین می توانند به صورت ودیعه به میزانی که در هر سال بر مبنای شارژ ماهیانه تعیین خواهد شد حق شارژ خود را ودیعه گذاری نموده تا مدیریت از محل سود آن نسبت به تادیه شارژ ماهانه اقدام نماید.

36- در پرداخت هزینه نگهداری ماهیانه به استناد ماده 10 اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها, در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را بپردازد, مدیر یا هیئت مدیره می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدامت مشترک از قبیل آب و برق  وگاز و پارکینگ و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیره برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی طبق مقررات اجرایی اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیره موظف می باشند که به محض وصول وجه مورد مطالبه به برقراری مجدد خدمات مشترک اقدام نمایند.

تبصره 1) در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد, هیئت مدیره یا مدیر می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند. دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به برج ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر  مبلغ بدهی به نفع برج جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوطه بنا به گواهی هیئت مدیره یا مدیر یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره 2) در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها, مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می باشد.

فصل پنجم: وظایف ساکنین

37- مالکین و ساکنین هر واحد متعد می شوند شئونات اسلامی و اخلاقی را طبق مقررات و قوانین حفظ کرده و از هر گونه رفتار خارج از شان ساکنین برج از جمله استعمال دخانیات در محدوده مسقف مشاعات, استفاده از هر گونه وسایل سمعی و بصری غیر مجاز, ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای همسایگان, استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی, نگهداری مواد آتش زا و غیره خودداری کنند.

38- کلیه واحد ها به منظور سکونت مورد استفاده بوده و مالکین و ساکنین متعهد هستند از ایجاد مراکز کار و تجارت در محل آپارتمان های خود به هر شکلی خودداری کنند.

39- نصب و الصاق و استقرار هر نوع اشیاء اعم از البسه, تابلو, وسایل منزل, کفش کن و غیر در نمای خارجی و راهروهای مشترک ممنوع است.

40- در صورتی که مالکین و ساکنین برج غیبت طولانی داشته باشند باید کلید آپارتمان خود را با اطلاع مدیر به شخص مورد اعتماد خود بسپارند تا در صورت ضرورت, امکان ورود به آپارتمان او امکان پذیر باشد. در غیر این صورت هر مالک مسئول جبران ضررهایی است که احتمالا از ملک او ناشی شده باشد.

41- در صورت غیبت هر یک از مالکین آپارتمان و بروز خسارت مهم مانند آتش سوزی, نشت گاز, زلزله شدید, انفجار ترکیدگی لوله هاکه متضمن خطرات جانی و مالی باشد و امکان دسترسی فوری به مالک یا نماینده قانونی او نباشد, هر یک از ارکان برج می توانند ضمن اطلاع موضوع به مقامات انتظامی و آتش نشانی با تنظیم صورت مجلس و با حضور مجاورین یا سایر مالکین به طریق مقتضی داخل آپارتمان شده و حتی المقدور بدون اینکه به لوازم و ادوات موجود در آپارتمان لطمه وارد شود نسبت به رفع خطر اقدام نموده مجددا با تنظیم صورتمجلس, محل را ترک نموده و درب آپارتمان را قفل نمایند.

42- از قرار دادن اشیاء که وزن آنها بیش از تحمل کف قسمت های اختصاصی است باید خودداری شود.

43- به منظور حفظ آرامش ساکنین و رعایت بهداشت محیط و با هدف جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار, از ورود و نگهداری هر گونه حیوان به داخل برج خودداری نمایند. بدیهی است نگهداری هر گونه حیوانی اعم از اهلی و غیر اهلی در تمامی فضای برج اعم از قسمت های اختصاصی و مشاعات ممنوع است.

44- مالکین متعهدند که در وقت انتقال ملک خود به طور اجاره یا رهن و یا به صورت فروش منتقل علیه را به رعایت مقررات و مفاد این اساسنامه ملزم نموده و نسخه ای از این اساسنامه را به امضاء شخص مزبور رسانیده تا در دفتر مدیریت پرونده اختصاصی واحد نگهداری شود. اختلاف مالک و مستاجر در مراجعه قضائی حل گردد.

45- قبل از تخلیه هر واحد بدوا بایستی تسویه حساب از مدیریت اخذ گردد. بدیهی است اجازه خروجی لوازم منزل و تخلیه آپارتمان توسط مالک, راهن یا مستاجر موکول به ارائه تسویه حساب حق شارژ و بدهی های مربوط به برج, به نگهبانی خواهد بود.

46- هیچ یک از ساکنین مجاز به پارک اتومبیل خود به جز در محل تعیین شده اختصاصی نمی باشد و فقط یک دستگاه ماشین در پارکینگ متعلق به خود نگهداری نماید. نحوه پارک ماشین نباید مخل حرکت یا پارک ماشین های دیگر باشد.

تبصره) شستن اتومبیل, تعویض روغن و انجام هر گونه کار مکانیکی در پارکینگ ها و مشاعات ممنوع است.

47- مالکین و ساکنین برج تحت هیچ عنوان مجاز به ایجاد تغییرات در نمای خارجی آپارتمان نبوده و در صورت ضرورت تعبیه درب حفاظتی باید از نقشه مصوبی که به تایید هیئت مدیره خواهد رسید استفاده گردد.

48- هیئت مدیره مکلف است آیین نامه جامع سکونت در برج را در قالب منشور و آیین همسایگی همراه راهنمای استفاده صحیح از آسانسور را تهیه و در دسترس همه ساکنین قرار دهد.

49- پارکینگ و انباری از جمله توابع ساختمان است مالکان آپارتمان ها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند. قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات برج است. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان به هریک از مالکان همان ساختمان بلامانع است.

فصل ششم: مقررات متفرقه

50- هر گونه اقدام و اتخاذ تصمیم در برج توسط مجمع عمومی, هیئت مدیره و مدیر صرفا در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اعم از قانون تملک آپارتمان ها, آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات بعدی آن, اساسنامه و آیین نامه های مرتبط و مصوبات قانونی باشد و هیچکدام از ارکان برج مجاز به اقدامات خارج از قوانین و مقررات نمی باشند.

تبصره) اقداماتی که اجرای آن به تشخیص مالکین یا مدیر ضروری تشخیص داده شود و مبنای قانونی برای اجرای آنها, وجود ندارد با پیشنهاد مدیر و طرح در هیئت مدیره و راه های قانونی چگونگی اجرای آن بررسی و پس از مراحل قانونی و کسب مجوز از مبادی ذیربط ملاک عمل قرار می گیرد.

51- هرگاه تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی مالکین مغایر قانون تملک آپارتمان ها یا سایر قوانین بالادستی و مقررات جاری کشور باشد هریک از مالکین آپارتمان ها می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تقاضای ابطال آن مصوبه را بنماید.

52- برج مسکونی بهارستان و اعضاء وابسته آن به نام برج مسکونی بهارستان حق فعالیت های سیاسی  و یا وابستگی به احزاب یا گروه های سیاسی تحت عنوان برج را ندارند.

53- اعضاء برج الزام خود را به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

54- طرح یا برنامه هایی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف هریک از دستگاه ها, نهادها و سازمان های دولتی ارتباط پیدا کند, پس از کسب موافقت مرجع ذیربط اجرا خواهد شد.

کلیات این اساسنامه در مجمع مورخه 6/4/98 مصوب گردیده بود . این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل, 54  ماده، 12 صفحه در مجمع عمومی مالکین در سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت و برای کلیه مالکین و ساکنین برج الزام آور می باشد. امضای مالکین در پایین صفحات اساسنامه درج شده است.

5/5 - (1 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحه سایت، می توانید سوالات و یا نظرات خود را پیرامون مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایرین را بخوانید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ داده شده به سوال خود مطلع خواهید شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا